Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

 

Meulenhoff Boekerij bv, gevestigd aan Amstelplein 34, 1096 BC, Amsterdam, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nr. 33190855, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, die ook geldt voor de afzonderlijke imprints Meulenhoff en Boekerij en de producten en diensten die worden aangeboden via de websites www.boekerij.nl, www.meulenhoff.nl www.meulenhoffboekerij.nl, per telefoon, e-mail, via social media of op beurzen en presentaties.

 

Contactgegevens:

Postbus 100

1000 AC Amsterdam

Tel: 020-5353135

E-mailadres: info@meulenhoffboekerij.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meulenhoff Boekerij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meulenhoffboekerij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meulenhoff Boekerij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Meulenhoff Boekerij analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Direct marketing

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Meulenhoff Boekerij hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”). 

U kunt nieuwsbrieven van Meulenhoff Boekerij  ontvangen als u in het verleden u hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven via onze websites, als u toestemming gaf om onze e-mailcommunicatie te ontvangen via e-mail, bij inschrijving voor een event of via wedstrijden die we organiseren op onze websites en/of beurzen,  of door het plaatsen van een bestelling op een van onze websites.

Indien u vóór 25 mei 2018 u inschreef voor een event of een aankoop deed via een van onze websites, werd u ook toegevoegd aan onze database om u interessante (gelijkaardige) aanbiedingen te kunnen sturen. Na 25 mei 2018 kunt u enkel in onze database terechtkomen als we in die gevallen ook uw expliciete toestemming daarvoor ontvingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Meulenhoff Boekerij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meulenhoff Boekerij) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Meulenhoff Boekerij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Meulenhoff Boekerij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Meulenhoff Boekerij, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Meulenhoff Boekerij failliet gaat, kan dit betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen die geheel of gedeeltelijk zullen instaan voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van Meulenhoff Boekerij .

Meulenhoff Boekerij  zal in redelijkheid proberen om jou vooraf  op de hoogte te brengen  dat Meulenhoff Boekerij jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Meulenhoff Boekerij zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande, expliciete toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meulenhoff Boekerij gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Meulenhoff Boekerij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bekijk hier onze cookie-policy: www.meulenhoff.nl/cookie-policy

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@meulenhoffboekerij.nl.

Meulenhoff Boekerij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meulenhoff Boekerij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@meulenhoffboekerij.nl.

In geen geval kan Meulenhoff Boekerij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

We willen u er hierbij op wijzen dat onze websites links, hyperlinks of referenties kunnen bevatten naar andere sites, die Meulenhoff Boekerij niet controleert en waarop de Privacy & Cookie Policy van Meulenhoff Boekerij niet van toepassing is. Deze sites worden niet altijd beheerd door Meulenhoff Boekerij en wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. We raden u dus aan om de  privacyreglementen van elke site die u bezoekt te lezen daar deze kan verschillen van de Privacy & Cookie Policy van Meulenhoff Boekerij.

Meulenhoff Boekerij bv, is onderdeel van Uitgeverij Lannoo NV, met maatschappelijke zetel te Kasteelstraat 97, 8700 Tielt, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen, ingeschreven onder het nummer BE 0446.201.582.

Privacy verklaring Meulenhoff Boekerij bv 14-10-2020.